Trgovačko društvo GOLUBICA PARKING d.o.o., Krapanjska 12, Zagreb,

MBS: 080828665, OIB: 20459614645, dana 3. 5. 2018. godine, donijelo je sljedeće

 

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

1.1       Ovim se Općim uvjetima isporuke usluge parkiranja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge parkiranja na parkiralištima organizatora parkiranja, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

 

1.2.      Trgovačko društvo GOLUBICA PARKING d.o.o., Krapanjska 12, Zagreb, MBS: 080828665, OIB: 20459614645 (dalje u tekstu: organizator parkiranja) isporučitelj je usluge parkiranja na parkiralištima istoga, a na uređenim javnim površinama.

 

1.3.      Organizator parkiranja daje usluge parkiranja na 4 zasebna parkirališta i to „Parking Branimirova“, „Parking Cibona“, „Parking Radnička“ i „Parking Zavrtnica“.

 

UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE PARKIRANJA

 

Članak 2.

 

2.1.      Organizator parkiranja pruža uslugu parkiranja sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje promet i komunalni red, načelima komunalnog gospodarstva te propisima i drugim aktima Grada Zagreba kojima se uređuje parkiranje na području Grada Zagreba.

 

Članak 3.

 

3.1.      Ulaskom na parkiralište korisnik prihvaća ove opće uvjete kojima se propisuju organizacija i način naplate parkiranja.

 

3.2.      Parkiranjem vozila na javnoj parkirališnoj površini korisnik sklapa s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javne parkirališne površine

 

3.3.      Javna parkirališna površina je površina namijenjena parkiranju vozila koja je uređena kao vanjsko zasebno izdvojeno parkiralište.

 

3.4.      Korisnik parkirališne površine (dalje u tekstu: korisnik) je vozač koji parkira vozilo na parkirališno mjesto, odnosno vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove prema registarskoj oznaci vozila, odnosno u drugim odgovarajućim službenim evidencijama.

 

3.5.      Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu.

3.6.      Ugovorom iz stavka 2. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

 

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE

 

Članak 4.

 

4.1.      Zabranjeno je parkiranje vozila na način da ometa druge korisnike parkirališta, blokira ulaz ili izlaz ili predstavlja prepreku unutar parkirališne površine.

 

4.2.      Korisnik vozila parkiralište koristi na vlastitu odgovornost.

 

4.3.      Korisnik parkirališta, čije vozilo nije u pokretu u parkirališnom prostoru, dužan je isključiti motor vozila.

 

Članak 5.

 

5.1.      Na parkirališnom prostoru zabranjeno je pušenje i korištenje i odlaganje zapaljivih sredstava i ostalih opće opasnih tvari te je zabranjeno ostavljanje otpada u prostoru parkirališta, osim na za to predviđeno mjesto.

 

5.2.      U prostoru parkirališta zabranjene su bilo kakve aktivnosti bez suglasnosti organizatora parkiranja te sve aktivnosti koje su suprotne važećim propisima Republike Hrvatske.

 

5.3.      Korisnicima koji postupaju suprotno odredbama ovih općih uvjeta organizator parkiranja može zabraniti daljnje korištenje parkirališta.

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORA PARKIRANJA

 

Članak 6.

 

6.1.      Organizator parkiranja nije odgovoran za otuđenje vozila, bilo kakav gubitak ili štetu na vozilima i imovini koja se nalazi u vozilima korisnika parkirališta (primjerice: u slučaju ogrebotina na vozilima korisnika, u slučaju razbijenih stakala na vozilima korisnika, u slučaju bilo kakvih oštećenja vozila korisnika, u slučaju otuđenja imovine iz vozila korisnika i slično).

 

6.2.      Organizator parkiranja nije odgovoran za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu prouzročenu od strane trećih osoba, a koja bi nastala na imovini korisnika ili trećih osoba ili osobno korisnicima ili trećim osobama u vidu neimovinske štete neovisno o tome da li se ista temelji na građanskoj ili kaznenoj odgovornosti trećih osoba.

 

NASTANAK ŠTETE NA VOZILIMA ILI IMOVINI UNUTAR PARKIRALIŠTA

 

Članak 7.

 

7.1.      U slučaju oštećenja vozila ili bilo kojeg dijela imovine ili opreme na parkirališnom prostoru, korisnik je dužan štetu odmah prijaviti organizatoru parkiranja.

 

7.2.      U slučaju oštećenja bilo kojeg dijela imovine ili opreme parkirališta, organizator parkiranja može od osobe koje je počinila štetu zatražiti naknadu štete.

 

OSIGURANJE VOZILA I IMOVINE

 

Članak 8.

 

8.1.      Korisnik parkirališta dužan je, prije nego što ostavi vozilo na parkirališnom mjestu, provjeriti da je vozilo zaključano, svi prozori i krovni otvori zatvoreni i parkirališna kočnica aktivirana.

 

8.2.      Prilikom ostavljanja parkiranog vozila na parkiralištu, osobne stvari i druge vrijednosti treba ponijeti sa sobom, a ostale stvari/imovinu u vozilu spremiti na sigurno i skriveno mjesto na način da nisu vidljive drugim korisnicima odnosno osobama koje se tamo zateknu.

 

8.3.      Korisnici ostavljaju stvari u vozilu na vlastitu odgovornost te organizator parkiranja ne odgovara za njihov nestanak.

 

NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE

 

Članak 9.

 

9.1.      Naknada za parkiranje u odnosu na sve korisnike naplaćuje se tijekom cijele kalendarske godine u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

 

9.2.      Naknada za parkiranje u parkirališnom prostoru istaknuta je u cjeniku koji se nalazi na ulazu u parkiralište, na oglasnoj ploči i na službenim web-stranicama organizatora parkiranja.

 

9.3.      Vrste parkirališnih karata su: satna, cjelodnevna i mjesečna.

 

9.4.      Cjelodnevna parkirališna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog trenutka u sljedećem danu (24 sata).

 

9.5.      Mjesečna parkirališna karta vrijedi 30 dana od trenutka nadoplate. Ako se mjesečna karta nadoplaćuje prije isteka valjanosti mjesečne karte, karta se obračunava od vremena isteka važeće karte, a ne od datuma uplate.

 

9.6.      Nakon isteka vremena do kojeg vrijedi satna, cjelodnevna ili mjesečna parkirališna karta, korisnik plaća naknadu odgovarajućom primjenom odredbi o plaćanju satne parkirališne karte.

 

9.7.      Satna karta, za kratkotrajne korisnike, izdaje se za određeno parkiralište prilikom ulaska u parkiralište i vrijedi do izlaska iz parkirališta, a obračunava se kao zbroj sati parkiranja. Svaki započeti sat računa se kao puni sat. Ukoliko neprekidno parkiranje traje duže od 5 sati naplaćuje se dnevna karta prema važećem cjeniku.

 

9.8.      Plaćanje satnog i dnevnog parkiranja moguće je isključivo na automatskim blagajnama te iznimno u službenoj prostoriji organizatora parkiranja. Mjesečne karte se mogu naplaćivati na automatskim blagajnama i preko transakcijskog računa poduzeća uz izdavanja R1 računa.

 

9.9.      Parkirališnu kartu korisniku se ne preporuča ostavljati u vozilu, oštećivati ju i držati u blizini mobilnih i električnih uređaja te izvora topline.

 

9.10.    Korisnik je dužan uslugu satnog parkiranja platiti prije napuštanja parkirališta. Po

obavljenom plaćanju korisnik je dužan odmah napustiti parkiralište.

 

9.11.    Ako korisnik nakon plaćanja u roku 10 minuta ne napusti parkiralište, smatrat će se da je  započeo novi sat parkiranja koji je dužan platiti.

 

9.12.      Korisnik kratkotrajnog parkiranja ulaskom u parking dobiva parkirnu karticu i ima GRATIS vrijeme za izlazak s parkinga. To se odnosi na taxi i/ili dostavna vozila.

 

– Parking Radnička – 0 min

– Parking Cibona   – 10 min

– Parking Zavrtnica – 10 min

– Parking Branimirova – 10 min

 

 

9.13.    U odnosu na mjesečne korisnike, potrebno je pri svakom ulasku i izlasku iz parkirališta prijaviti se istom mjesečnom kartom.

 

9.14.    Mjesečne parkirališne karte za fizičku osobe, koje se produžuju na automatskoj blagajni, produžuju se kad je vozilo unutar parkirališta.

 

9.15.    U slučaju isteka važenja mjesečne parking karte, moguć je ulazak na parkiralište s mjesečnom kartom, te se korisniku odobravaju 3 (slovima: tri) besplatna sata korištenja parkirališta za nadoplatu mjesečne parkirališne karte na automatskoj blagajni. Nakon navedena 3 besplatna sata parkiranja, naplaćuje se cjelodnevna parkirališna karta.

 

Članak 10.

 

10.1.    Organizator parkiranja zadržava pravo ograničenja broja mjesečnih parkirališnih karata koje korisnici mogu kupiti na pojedinim parkiralištima.

 

Članak 11.

 

 

11.1.    U slučaju gubitka bilo koje vrste parkirališne karte, korisnik je obvezan odmah po saznanju prijaviti gubitak organizatoru parkiranja.

 

11.2.    Cijena izgubljene satne parkirališne karte iznosi 200,00 kn, a ako iznos naknade za satno korištenje parkirališta prelazi 200,00 kn, plaća se i iznos satne parkirališne karte prema stvarno utvrđenom vremenu korištenja parkirališta, a nakon izvršenog plaćanja povrat uplaćenog iznosa nije moguć.

 

Članak 12.

 

12.1.    Parkirališta su pod sustavom videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine. Snimke videonadzora čuvaju se 14 dana.

 

12.2.    Pristup sustavu videonadzora i snimkama imaju ovlaštene osobe te nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svog zakonom utvrđenog djelokruga.

 

12.3.    Ulaskom na parkiralište, korisnik pristaje na opće uvjete poslovanja, te dozvoljava pristup i obradu osobnih podataka, kao i snimanje istog i njegovog vozila putem sustava videonadzora.

 

REKLAMACIJE I INFORMACIJE

 

Članak 13.

 

13.1.    Sve informacije u svezi s korištenjem parkirališta nalaze se na službenoj web-stranici organizatora parkiranja: www.parking.hr i mogu se zatražiti kod organizatora parkiranja na adresi GOLUBICA PARKING d.o.o., Krapanjska 12, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 17:00 sati, te preko e-adrese: info@parking.hr.

 

Članak 14.

 

14.1.    U skladu s propisima o zaštiti potrošača korisnici mogu pisane prigovore podnijeti osobno na adresi Krapanjska 12, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 17:00 sati, poštom upućenom na istu adresu te preko e-adrese: info@parking.hr, kao i neven@parking.hr.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

15.1.    Na sve što nije propisano ovim općim uvjetima primjenjuju se drugi pozitivni propisi.

 

15.2.    Ovi opći uvjeti objavit će se na službenoj web-stranici GOLUBICE PARKING d.o.o. www.parking.hr i nalaziti će se na svakom prodajnom mjestu i dostupna su po upitu.

Skraćeni Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na svakoj oglasnoj ploči i informacijskom panou na samom parkiralištu.

 

Članak 16.

 

16.1.    Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede neograničeno.

 

 

 

GOLUBICA PARKING d.o.o

 

  1. 5. 2018.